Akademik

2017-2018 Akademik Takvimi İçin TIKLAYINIZyillik01

Yıllığımızın sayılarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sanat Tarihi Yıllığı yılda bir kere yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.

Sanat Tarihi Yıllığı TÜBİTAK ULAKBİLİM TR Dizin tarafından indekslenmektedir.


Tarihçe 1964-65 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nün yayın organı olarak Oktay Aslanapa, Şerare Yetkin ve Metin Sözen tarafından yayına hazırlanan ilk sayı ile Sanat Tarihi Yıllığı yayın hayatına başlamıştır. Günümüzde de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli süreli yayını olarak sürdürülmektedir. Amaç – Kapsam Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nin hakemli bir dergisidir. Sanat Tarihi disiplininin tüm alanlarında bilimsel içeriğe sahip, özgün, ulusal ve uluslararası makalelerin bilim dünyasına sunulması amaçtır. Bu kapsamda Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde gönderilebilir. Derginin yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, öncelikle yayın kurulu tarafından değerlendirilmektedir. En az iki hakem tarafından incelenen makalelerin yayınlanmasında hakem raporları göz önünde bulundurulmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Makalelerde kullanılan telif hakkı olan malzeme için yazarların izin alması gerekmektedir. Yazar(lar) yayıma kabul edilen makalelerin telif hakkını dergi sahibine devreder.  

İletişim: styillik@istanbul.edu.tr


“SANAT TARİHİ YILLIĞI” YAYIM KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KILAVUZU

 1. Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Araştırma Merkezi tarafından yılda bir kere (her yılın Haziran ayında) yayınlanır.
 1. Sanat Tarihi Yıllığı ulusal hakemli yayındır. Gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı hakemlerin değerlendirmesine dayanılarak yayınlanır.
 1. Yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı,  alanıyla ilgili özgün bir içerik taşımalı ve bilimsel etiğe uymalıdır.
 1. Yazarın / Yazarların, Sanat Tarihi Yıllığı’na sundukları makalenin daha önceden yayınlanmadığını onaylayarak, makalenin telif hakkından feragat ettiğini belirten formu imzalaması gerekmektedir.
 1. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olabilir.
 1. Makaleler için başlık veanahtar kelimeler içeren en az 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. (Özet, makalenin konusunu ve sonucunu içermelidir)
 1. Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makalede kullanılan görsel malzeme metnin içine veya sonuna eklenmelidir.
 1. Makale ile birlikte yazarın (yazarların) adı, unvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, kolay ulaşılabilecek telefon numarası ve elektronik posta adresi eksiksiz olarak yayın kuruluna iletilmelidir.
 1. Makale başlığının altında yazarın sadece adı ve soyadı yer almalı, yazarın adına dipnot formatında yıldız verilerek ilk sayfanın altında yazarın unvanı, çalıştığı kurumun adres bilgisi, e-mail adresi ve yazının teslim tarihi belirtilmelidir.
 1. Sanat Tarihi Yıllığı’nda yayınlanan makalelerde herhangi bir sayfa ve görsel sınırlaması bulunmamaktadır. Derginin boyutları 16.5x24 cm.’dir.
Metinler, Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. Dipnotlar: Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır.
 1. Sanat Tarihi Yıllığı’nda dipnot kullanımı esastır.
Dipnot Örnekleri:   Kitap için: yazarın adı-soyadı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası. Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s.45. Makale ve Kitap içinde bölüm için:  yazarın adı-soyadı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), editör adı-soyadı, çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri, basım tarihi, sayfa numarası. Uşun Tükel, “Resimde İç Mekan ya da Resmin İç Yapısı”,  Arredamento Mimarlık Dergisi, 100, Nisan 1999, s.21. Ayla Ödekan, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002, s.346. Aynı yayına bir kez daha referans verildiğinde, yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), sayfa numarası belirtilmelidir. Ödekan, a.g.e., s.28. Aynı yazarın birden fazla yayını kullanıldığında, ilk kullanımda yayın künyesi yayın ilkeleri kapsamında belirtildiği şekilde tam olarak verilmeli, daha sonraki kullanımlarda yazar soyadı, a.g.e. (koyu/bold), basım yılı, sayfa numarası belirtilmelidir. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1955, s.220. Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 2004, s.140. Aslanapa, a.g.e., 1955, s.180. Aslanapa, a.g.e., 2004, s.120. İnternet kaynakları: İnternetten bilimsel bir kaynak verilmek istendiğinde adres linkinin tamamı dipnota verilmeli ve linke bakılan tarihin eklenmesi gerekmektedir. ttp://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?rpp=20&pg=1&gallerynos=452&ft=*  26.11.2015  

 1. Makale metninin sonuna dipnotlarda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında bibliyografik esaslara uygun olarak verilmelidir.
Kitap için: yazarın Soyadı, Adı, kitap adı (koyu/bold), çevirmenin adı-soyadı, yayınevi, basım yeri ve basım tarihi. Müller-Wiener, Wolfgang, İstanbul’un Tarihsel Topografyası, Çev. Ülker Sayın, İstanbul, 2001. Ansiklopedi Maddesi için: Madde yazarının Soyadı, Adı, “madde adı”, Ansiklopedinin adı (koyu/bold), cildi, basım yeri ve basım tarihi, ansiklopedi maddesinin başlangıç ve bitiş sayfaları. Kuban, Doğan, “Beyazıt”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1994, s.180-188.Makale ve Kitap içinde bölüm:  Makale veya bölüm yazarının Soyadı, Adı, “makale adı”, makalenin içinde yer aldığı yayın (koyu/bold), (gerekli ise editör (Ed. adı-soyadı), çevirmenin (Çev. adı-soyadı), derginin sayı numarası, basım yeri ve basım tarihi, makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları. Naumann, Rudolf, “Neue Beobachtungen am Theodosiusbogen und Forum Tauri in İstanbul”, Istanbuler Mitteilungen, 26, 1976, s.117-141. Ödekan, Ayla, “Bezeme ve Simge Olarak Hat”, Selçuklu Çağında AnadoluSanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s.345-348. Eyice, Semavi, “İstanbul’un Bizans Su Tesisleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları  Dergisi, 5, 1989, s.3-14. Tezler için: Tez yazarının Soyadı, Adı, tezin adı, tezin yapıldığı üniversite, enstitüsü ve anabilim dalı, basım yeri ve yılı. Mercangöz, Zeynep, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi: Laskarisler Dönemi Mimarisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 1985.

 1. Görsel malzeme:Metin içinde verilen görseller ayrıca dijital imaj dosyası olarak JPG formatında da verilmelidir. Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan düşük olmamalıdır.
 
 1. Metin içinde resim göndermesi ve resim alt yazısı: Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde kısaltma olarak parantez içinde F.kısaltması ve ilgili görselin sayı numarası bold karakterde verilmelidir.
Örneğin:  (F.3) Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire veya virgül ile belirtilmelidir. Örneğin: (F.5-6) veya (F.4, 6-7)
 1. Resim alt yazıları F.1 ile başlamalı tüm görseller için (harita, çizim, plan, fotoğraf  v.s.)F. (figür)kısaltması kullanılmalı.
Resim alt yazısında yazarlara ait olmayan görsel malzeminin kaynağı (kişi, kurum, arşiv v.s.) görsel malzeme alt yazısında parantez içinde belirtilmelidir.
 1. 1- Pendik’deki Bizans dönemine ait duvarının parçası
(Pendik Belediyesi Fotoğraf Arşivi) Resim alt yazısında başka bir yayından alınan fotoğraf, plan, çizim v.s. gibi verilerin alt yazısında alındığı kaynağın yazar soyadı ve basım yılı parantez içinde belirtilmelidir.
 1. 2- Tuzla’daki Değirmenaltı Kilisesi’nin planı (Eyice, 1973, pl.1)
  Resim alt yazısında görsel sanatlarla ilgili bir fotoğraf kullanıldığında, Sanatçı, yapıtın adı, bulunduğu yer veya bulunduğu koleksiyon verilmelidir.
 1. 3- Giotto, Meryem’e Müjde, Arena Şapeli, Padova.